Pogoji in določbe

MBTerm-krby s. r. o. s sedežem na naslovu Konská 153, Třinec, poštna številka 739 61
identifikacijska številka: 27840981, DDV CZ27840981
družba, vpisana v poslovni register
C31195, registrirano pri okrožnem sodišču v Ostrava

www. mbterm-kamini.si
e-pošta: info@mbterm-kamini.si

1. UVODNE DOLOČBE

1.1. Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju "Splošni pogoji poslovanja") družbe MBTerm-krby s. r. o. s sedežem na naslovu Konská 153, Třinec, poštna številka 739 61, identifikacijska številka: 27840981, številka DDV CZ27840981 (v nadaljevanju "prodajalec") urejajo v skladu z določbami prvega odstavka 1751. člena Zakona št. 89/2012 Coll, Civilni zakonik (v nadaljevanju "Civilni zakonik"), medsebojne pravice in obveznosti strank, nastale v zvezi ali na podlagi pogodbe o nakupu izdelkov podjetnika (v nadaljevanju "kupoprodajna pogodba"), sklenjene med prodajalcem in drugo fizično osebo - potrošnikom ali fizično ali pravno osebo - podjetnikom (v nadaljevanju "kupec") prek spletne trgovine prodajalca. Prodajalec upravlja spletno trgovino na spletnem mestu na naslovu www.mbterm-kamini.si (v nadaljnjem besedilu: "spletno mesto").

1.2. V pogodbi so lahko dogovorjene določbe, ki odstopajo od pogojev. Odstopajoče določbe v pogodbi imajo prednost pred splošnimi pogoji.

1.3.Določbe splošnih pogojev so sestavni del pogodbe. Pogodba in pogoji so sestavljeni v slovenskem jeziku. Pogodba se lahko sklene v slovenskem jeziku.

1.4. Prodajalec lahko spremeni ali dopolni besedilo teh pogojev. Ta določba ne vpliva na pravice in obveznosti, ki so nastale v času veljavnosti prejšnje različice pogojev.

1.5. Kupec z oddajo naročila potrjuje, da je prebral te pogoje, ki so sestavni del predpogodbenega obvestila, pritožbenega postopka in informacij o možnostih prevoza, ter da se z njimi izrecno strinja v besedilu, veljavnem v trenutku oddaje naročila.

1.6. Kupec bo kopijo splošnih pogojev prejel kot prilogo k potrditvi naročila na navedeni e-poštni naslov, davčni dokument z osnovnimi podatki o pogodbi pa bo kupec prejel ob prejemu blaga ali storitev.

2. Komunikacija pred sklenitvijo pogodbe

Prodajalec obvešča, da:

a) stroški sredstev za komunikacijo na daljavo ne odstopajo od osnovne tarife (v primeru internetnih in telefonskih povezav v skladu s pogoji vašega operaterja prodajalec ne zaračunava dodatnih stroškov, kar ne velja za morebitni pogodbeni prevoz),

b) zahteva plačilo kupnine, preden kupec prevzame blago, razen če se stranki ne dogovorita drugače. Dokler kupnina ni v celoti plačana, je blago last prodajalca,

c) cene blaga in storitev na spletnem mestu vključujejo DDV, če je prodajalec plačnik DDV, vključno z vsemi zakonsko določenimi stroški, vendar se stroški dostave blaga ali storitev razlikujejo glede na izbrani način in ponudnika prevoza ter način plačila;

d) je potrošnik v skladu z zakonom fizična oseba, ki ne deluje v okviru svoje poslovne dejavnosti ali v okviru samostojnega opravljanja svojega poklica,

e) če je kupec potrošnik, ima ta pravico odstopiti od pogodbe (razen če je spodaj navedeno drugače) v roku (14) štirinajstih dni, ki teče, če je pogodba

1) kupoprodajna pogodba od datuma prejema blaga,

2) pogodba za več blaga ali za dobavo več delov, od datuma prejema zadnje dobave blaga; ali

3) pogodba, katere predmet je redna ponavljajoča se dobava blaga, od datuma prejema prve dobave blaga; odstop mora biti poslan na naslov sedeža prodajalca ali na odstopni obrazec na spletni strani prodajalca;

f) potrošnik ne more odstopiti od pogodbe:

1) za opravljanje storitev, ki jih je prodajalec opravil s predhodnim izrecnim soglasjem potrošnika pred iztekom odpovednega roka,

2) za dobavo blaga ali storitev, katerih cena je odvisna od nihanj na finančnih trgih, ki niso odvisna od volje prodajalca in se lahko pojavijo v odpovednem roku,

3) dobava blaga, ki je bilo spremenjena na potrošnikovo zahtevo ali v potrošnikovo korist,

4) dobava pokvarljivega blaga in blaga, ki je bilo po dobavi nepovratno pomešano z drugim blagom,

5) popravilo ali vzdrževanje, opravljeno na kraju, ki ga določi potrošnik na svojo zahtevo; to pa ne velja v primeru naknadnih popravil, ki niso zahtevana, ali dobave nadomestnih delov, ki niso zahtevani,

g) v primeru odstopa od pogodbe potrošnik nosi stroške vračila blaga in v primeru pogodbe, sklenjene s sredstvi komunikacije na daljavo, stroške vračila blaga, če ga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti z običajnimi poštnimi sredstvi;

h) potrošnik je dolžan plačati sorazmerni del cene v primeru odstopa od pogodbe o opravljanju storitev, katere izvajanje se je že začelo;

i) pogodba ali ustrezni davčni dokument se hrani v elektronskem arhivu prodajalca;

j) če ima potrošnik pritožbo, jo lahko posreduje nadzornemu organu ali državnemu nadzornemu organu.

3. Sklenitev kupoprodajne pogodbe

3. 1. Vse predstavitve blaga, ki so objavljene v spletnem vmesniku trgovine, so informativne in prodajalec ni zavezan k sklenitvi kupoprodajne pogodbe za to blago, saj ta ponudba ni zavezujoča. Člen 1732(2) civilnega zakonika se ne uporablja.

3. 2. Spletna stran vsebuje informacije o blagu, vključno s cenami posameznega blaga. Cene blaga vključujejo davek na dodano vrednost in vse povezane stroške ter so dokončne. Cene blaga veljajo, dokler so prikazane na spletnem mestu. Ta določba ne omejuje možnosti prodajalca, da sklene kupoprodajno pogodbo pod individualno dogovorjenimi pogoji.

3. 3. Na spletni strani so na voljo tudi informacije o morebitnih stroških, povezanih z embalažo in dostavo blaga. Podatki o stroških, povezanih z embalažo in dostavo blaga na spletnem mestu, veljajo samo v primerih, ko se blago dostavi znotraj Slovenije.

3.4. Za naročilo blaga mora kupec izpolniti obrazec za naročilo v spletni trgovini. Obrazec za naročilo vsebuje zlasti informacije o:

1) kupcu (ime, priimek, naslov, e-pošta ali podatki o podjetju, identifikacijska številka)

2) naročenem blagu (kupec "vstavi" naročeno blago v elektronsko košarico v spletnem vmesniku trgovine),

3) načinu plačila kupnine za blago,

4) zahtevanem načinu dostave naročenega blaga in informacije o stroških, povezanih z dostavo blaga
(v nadaljevanju skupaj imenovani "naročilo").

3.5. Preden kupec pošlje naročilo prodajalcu, mu je dovoljeno, da preveri in spremeni podatke, ki jih je kupec vnesel v naročilo, tudi glede kupčeve zmožnosti odkrivanja in popravljanja napak, ki izhajajo iz podatkov, vnesenih v naročilo. Kupec pošlje naročilo prodajalcu s klikom na gumb "Pošlji". Prodajalec predpostavlja, da so podatki, navedeni v naročilu, pravilni. Prodajalec kupcu takoj po prejemu naročila potrdi prejem naročila po elektronski pošti na kupčev elektronski naslov, ki ga je navedel v uporabniškem vmesniku ali v naročilu (v nadaljnjem besedilu: kupčev elektronski naslov).

3.6. Glede na naravo naročila (količina blaga, nakupna cena, predvideni stroški dostave) ima prodajalec vedno pravico, da kupca zaprosi za dodatno potrditev naročila (npr. pisno ali po telefonu). V primeru, da kupec naročila dodatno ne potrdi, se šteje, da naročilo ni bilo oddano.

3.7. Pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem nastane z vročitvijo sprejema naročila (akcepta), ki ga prodajalec pošlje kupcu po elektronski pošti na kupčev elektronski naslov.

3.8. Dokler ne prejmete potrdila o sprejemu naročila, lahko naročilo prekličete po telefonu ali elektronski pošti. Z dostavo potrditve naročila na vaš elektronski naslov, ki ste ga navedli v naročilu, je pogodba v zvezi z blagom sklenjena. Vse spremembe sklenjene pogodbe (vključno s preklicem naročila) so nato možne le v dogovoru z nami.

3.9. Kupec se strinja, da se za sklenitev pogodbe uporabljajo sredstva komuniciranja na daljavo. Stroške, ki jih ima kupec z uporabo sredstev komuniciranja na daljavo v zvezi s sklenitvijo pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskega klica), nosi kupec sam in se ne razlikujejo od osnovne tarife.

4. Cena blaga in plačilni pogoji

4.1. Kupec lahko prodajalcu plača ceno blaga in vse stroške, povezane z dobavo blaga po kupoprodajni pogodbi, na naslednje načine:

  • prek spleta s kreditno kartico
  • Google Pay
  • Apple Pay
  • Bankovni transfer

4.2. Če je blago izdelano za kupca v skladu s parametri, ki jih določi kupec, prodajalec od kupca pred dobavo blaga zahteva polog v višini 100 % kupnine.

4.3. V primeru brezgotovinskega nakazila je kupnina plačljiva v 5 dneh od sklenitve kupoprodajne pogodbe, tj. od trenutka, ko kupec prejme potrditev naročila.

4.4. V primeru brezgotovinskega plačila je kupec dolžan plačati nakupno ceno blaga skupaj s sklicno številko plačila. V primeru brezgotovinskega plačila je kupčeva obveznost plačila kupnine izpolnjena v trenutku nakazila ustreznega zneska na prodajalčev račun.

4.5. Prodajalec je upravičen, zlasti v primeru, da kupec ni dodatno potrdil naročila (člen 3.6), zahtevati plačilo celotne kupnine pred odpremo blaga kupcu. Člen 2119(1) civilnega zakonika se ne uporablja.

4.6. Morebitnih popustov na ceno blaga, ki jih prodajalec odobri kupcu, ni mogoče kombinirati.

4.7. Če je to v poslovnem prometu običajno ali če tako določajo splošno zavezujoči pravni predpisi, prodajalec kupcu izda davčni dokument - račun - v zvezi s plačili po kupoprodajni pogodbi. Prodajalec je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost. Prodajalec kupcu izda davčni dokument - račun po plačilu cene blaga in ga pošlje v elektronski obliki na kupčev elektronski naslov.

5. Odstop od kupoprodajne pogodbe

5.1. Kupec se zaveda, da v skladu z določbami člena 1837 civilnega zakonika med drugim ni mogoče odstopiti od kupoprodajne pogodbe za dobavo blaga, ki je bilo spremenjeno po želji kupca ali za njegovo osebo, od kupoprodajne pogodbe za dobavo blaga v zaprti embalaži, ki ga je potrošnik odstranil iz embalaže in ga zaradi higienskih razlogov ni mogoče vrniti, ter od kupoprodajne pogodbe za dobavo avdio ali vizualnega posnetka ali računalniškega programa, če je bila originalna embalaža poškodovana.

5.2. Če ne gre za primer iz člena 5.1 ali drug primer, v katerem ni mogoče odstopiti od kupoprodajne pogodbe, ima kupec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe brez navedbe razloga v štirinajstih (14) dneh po prejemu blaga v skladu z določbami člena 1829(1) civilnega zakonika; če je predmet kupoprodajne pogodbe več vrst blaga ali dobava več delov, ta rok začne teči z dnem prejema zadnje dobave blaga. Odstop od kupoprodajne pogodbe je treba prodajalcu poslati v roku, navedenem v prejšnjem stavku. Za odstop od kupoprodajne pogodbe lahko kupec uporabi vzorčni obrazec, ki ga zagotovi prodajalec in je priloga splošnih pogojev.

5.3. V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe v skladu s členom 5.2 splošnih pogojev se kupoprodajna pogodba razveljavi od samega začetka. Blago je treba prodajalcu vrniti v štirinajstih (14) dneh po odstopu od pogodbe. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, nosi stroške vračila blaga prodajalcu.

5.4. V primeru odstopa od pogodbe v skladu s členom 5.2 Splošnih pogojev prodajalec vrne sredstva, ki jih je prejel od kupca, v štirinajstih (14) dneh po odstopu kupca od kupoprodajne pogodbe na enak način, kot jih je prodajalec prejel od kupca. Prodajalec ima tudi pravico vrniti kupčevo opravljeno izpolnitev že ob vrnitvi blaga s strani kupca ali na drug način, če se s tem strinja kupec in če kupcu ne nastanejo dodatni stroški. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, prodajalec kupcu ni dolžan vrniti prejetih sredstev, preden mu kupec vrne blago ali dokaže, da je blago poslal podjetniku.

5.5. Prodajalec ima pravico enostransko pobotati zahtevek za povrnitev škode na blagu s kupčevim zahtevkom za vračilo kupnine.

5.6. Prodajalec ima pravico kadar koli odstopiti od pogodbe, dokler kupec ne prevzame blaga. V tem primeru prodajalec kupcu brez nepotrebnega odlašanja vrne kupnino brez kakršne koli zamude z gotovino na račun, ki ga določi kupec.

5.7. Prodajalec ima pravico odstopiti od pogodbe tudi, če kupnina ni plačana v 14 dneh po sklenitvi pogodbe. V tem primeru začne odstop od pogodbe učinkovati s potekom tega roka.

5.8. Če se kupcu skupaj z blagom izroči darilo, se darilna pogodba med prodajalcem in kupcem sklene pod pogojem, da če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, darilna pogodba v zvezi s tem darilom preneha veljati, kupec pa je dolžan darilo skupaj z blagom vrniti prodajalcu.

6. Prevoz in dostava blaga

6.1. Če je prodajalec po kupoprodajni pogodbi dolžan dostaviti blago na kraj, ki ga je kupec navedel v naročilu, je kupec dolžan prevzeti blago ob dobavi.

6.2. Dolžina dobavnega roka je odvisna od izbranega blaga. Če je blago na zalogi pri prodajalcu, bo izdelek dobavljen takoj po sklenitvi kupoprodajne pogodbe, najpozneje v 30 dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Če je blago izdelano po naročilu v skladu s parametri, ki jih določi kupec, bo rok dobave določen v potrditvi naročila v skladu s točko 3.7.

6.3. V primeru, da je iz razlogov na strani kupca potrebno blago dostaviti večkrat ali na drugačen način, kot je bilo določeno v naročilu, je kupec dolžan plačati stroške, povezane s ponovno dostavo blaga, ali stroške, povezane z drugačnim načinom dostave. V primeru, da kupec ne sodeluje s kupcem pri prevzemu blaga, tj. v primeru neuspešne dobave blaga, je kupec dolžan plačati stroške, povezane z dobavo blaga.

6.4. Kupec je dolžan ob prevzemu blaga od prevoznika preveriti celovitost embalaže blaga in v primeru kakršnih koli napak o tem nemudoma obvestiti prevoznika. V primeru kršitve embalaže, ki kaže na nepooblaščen vdor v pošiljko, kupec pošiljke od prevoznika ne sme prevzeti.

7. Pravice iz nepravilne izvedbe (pritožbeni postopek)

7.1 Pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi s pravicami iz nepravilne izpolnitve urejajo veljavni splošno zavezujoči predpisi (zlasti določbe členov 1914 do 1925, členov 2099 do 2117 in členov 2161 do 2174 civilnega zakonika).

7.2 Prodajalec odgovarja kupcu, da je blago ob prevzemu brez napak. Prodajalec je kupcu zlasti odgovoren, da je imelo blago v trenutku, ko ga je kupec prevzel:

1) da ima blago lastnosti, o katerih sta se stranki dogovorili, in, če dogovora ni, lastnosti, ki jih je opisal prodajalec ali proizvajalec ali ki jih je kupec pričakoval glede na naravo blaga in na podlagi oglaševanja, ki sta ga izvedla,

2) blago je primerno za namen, za katerega prodajalec navaja, da ga je treba uporabiti, ali za katerega se blago te vrste običajno uporablja,

3) blago ustreza po kakovosti, vzorcu ali obliki, če je bila kakovost ali oblika določena glede na dogovorjeni vzorec ali obliko,

4) blago je v skladu z zahtevami zakona.

7.3. Če se potrošniku pokaže napaka v dvanajstih mesecih od prejema, velja, da je bilo blago pomanjkljivo že ob prejemu, prodajalec pa odgovarja tudi za odsotnost napak v garancijskem roku, ki znaša skupno 24 mesecev od prejema blaga, razen če je določen daljši rok. Če je kupec podjetnik, potem prodajalec odgovarja le za napake, ki jih je imelo blago ob prevzemu. Kupec je dolžan prodajalca obvestiti o napaki takoj, ko jo odkrije.

7.4. Kupec mora pravice iz pomanjkljive izpolnitve uveljavljati na sedežu ali poslovnem mestu prodajalca. Za trenutek uveljavljanja zahtevka se šteje trenutek, ko prodajalec od kupca prejme reklamirano blago.

7. 5. Prodajalec mora potrošniku izdati pisno potrdilo o tem, kdaj je potrošnik uveljavil pravico, kakšna je vsebina reklamacije in kakšen način obravnave reklamacije potrošnik zahteva; ter potrdilo o datumu in načinu obravnave reklamacije, vključno s potrditvijo popravila in trajanja popravila, ali pisno utemeljitev zavrnitve reklamacije.

7. 6. Prodajalec je dolžan rešiti reklamacijo, vključno z odpravo napake, brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 30 dneh od datuma reklamacije. Rok 30 dni po vložitvi zahtevka se lahko po dogovoru s potrošnikom podaljša, vendar ne za nedoločen ali nerazumno dolg čas. Po izteku roka ali podaljšanega roka se šteje, da je napaka dejansko obstajala, potrošnik pa ima enake pravice, kot če bi šlo za napako, ki je ni bilo mogoče odpraviti.

7. 7. Ko je reklamacija poravnana, prodajalec obvesti kupca o prenehanju reklamacije po telefonu, SMS sporočilu ali elektronski pošti. Če je bilo blago poslano s prevozno službo, bo po obdelavi samodejno poslano na kupčev naslov.

7. 8. Ko je reklamacija rešena s popravilom ali zamenjavo, se garancija za blago podaljša za čas trajanja reklamacije. Trajanje zahtevka se izračuna od dneva po vložitvi zahtevka do dneva, ko je kupec obveščen o poravnavi.

7.9. Kupec je upravičen do povračila razumnih stroškov, nastalih v zvezi z upravičenim zahtevkom. Ti stroški se štejejo za najmanj potrebne.

7.10.  Priporočamo, da pošiljko zavarujete proti poškodbam v vrednosti, ki ustreza vrednosti poslanega blaga.

7.11. Priporočamo, da blago pošljete s preverjenim prevoznim podjetjem, kot so GLS, DPD ali DHL. S tem boste zmanjšali zahtevke v primeru poškodb blaga med prevozom.

8. Druge pravice in obveznosti strank

8. 1. Kupec pridobi lastninsko pravico na blagu po plačilu celotne nakupne cene blaga.

8. 2. Prodajalca v zvezi s kupcem ne zavezujejo nobeni kodeksi ravnanja v smislu člena 1826(1)(e) civilnega zakonika.

8. 3. Prodajalec izvensodno obravnava pritožbe potrošnikov prek elektronskega naslova info@mbterm-kamini.si. Prodajalec bo informacije o rešitvi kupčeve pritožbe poslal na kupčev elektronski naslov. 8. 4. Prodajalec je pooblaščen za prodajo blaga na podlagi obrtnega dovoljenja. Trgovinski nadzor izvaja pristojni trgovinski urad v okviru svojih pristojnosti. Nadzor nad varstvom osebnih podatkov izvaja Urad za varstvo osebnih podatkov. Češka trgovinska inšpekcija med drugim nadzoruje skladnost z zakonom št. 634/1992 Coll. , o varstvu potrošnikov, kakor je bil spremenjen.

9. Neprevzeto blago

9. 1. Varstvo osebnih podatkov kupca, ki je fizična oseba, je določeno z Zakonom št. 101/2000 Coll. , o varstvu osebnih podatkov, s spremembami, in Uredbo (EU) 2016/679 Parlamenta in Sveta (GDPR).

Kupec potrjuje, da je obdelava osebnih podatkov: ime in priimek, naslov prebivališča, matična številka, davčna številka, elektronski naslov, telefonska številka in elektronski naslov (v nadaljevanju skupaj imenovani "osebni podatki"), potrebna za izpolnitev pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se podatki nanašajo, v skladu s členom 6(1)(a) Uredbe v primeru nakupa blaga.

9. 2. Kupec se strinja, da prodajalec obdeluje njegove osebne podatke za namen uveljavljanja pravic in obveznosti iz kupoprodajne pogodbe.

9. 3. Kupec se zaveda, da je dolžan svoje osebne podatke posredovati pravilno in resnično ter da je dolžan prodajalca brez nepotrebnega odlašanja obvestiti o vsaki spremembi svojih osebnih podatkov.

9.4. Prodajalec lahko obdelavo osebnih podatkov kupca prenese na tretjo osebo kot obdelovalca. Prodajalec osebnih podatkov razen osebam, ki blago prevažajo, ne bo posredoval tretjim osebam brez predhodnega soglasja kupca.

9. 5. Kupčevi osebni podatki se bodo obdelovali toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev obveznosti arhiviranja računovodskih dokumentov v skladu z računovodsko zakonodajo. Osebni podatki se obdelujejo v elektronski obliki na avtomatiziran način ali v tiskani obliki na neavtomatiziran način.

9. 6. Kupec potrjuje, da so posredovani osebni podatki točni in da je bil obveščen, da gre za prostovoljno posredovanje osebnih podatkov.

9. 7. Če kupec meni, da prodajalec ali obdelovalec obdeluje njegove osebne podatke v nasprotju z varstvom zasebnega in osebnega življenja kupca ali v nasprotju z zakonom, zlasti če so osebni podatki netočni glede na namen njihove obdelave, lahko:

9. 7. 1. od prodajalca ali obdelovalca zahteva pojasnilo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,

9. 7. 2. prodajalca ali obdelovalca vpraša, katere osebne podatke obdeluje,

9. 7. 3. ima pravico, da se v primeru dvoma o izpolnjevanju obveznosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov obrne na upravljavca podatkov ali organ za varstvo podatkov, 

9. 7. 4. od prodajalca ali obdelovalca zahteva, da odpravi težave.

10. Dostava

10. 1. Dostava se lahko izvrši kupcu na elektronski naslov, ki je naveden v uporabniškem računu kupca ali ki ga kupec navede v naročilu.

11. Končne določbe

11. 1. Če razmerje, vzpostavljeno z nakupno pogodbo, vsebuje mednarodni (tuji) element, se stranki strinjata, da za to razmerje velja češko pravo. To ne posega v pravice potrošnika v skladu s splošno zavezujočo zakonodajo. 

11. 2. Če je ali postane katera koli določba pogojev neveljavna ali neučinkovita, se neveljavna določba nadomesti z določbo, katere pomen je čim bolj podoben neveljavni določbi. Neveljavnost ali neučinkovitost ene določbe ne vpliva na veljavnost drugih določb. Spremembe in dopolnitve prodajne pogodbe ali splošnih pogojev morajo biti v pisni obliki. 

11. 3. Prodajalec pogodbo, vključno s pogoji, arhivira v elektronski obliki in ni dostopna. 

11. 4. Vzorec obrazca za odstop od prodajne pogodbe je priložen splošnim pogojem. 

11. 5. Kontaktni podatki prodajalca: naslov za dostavo MBTerm-krby s. r. o. , Konská 153, 739 61 Třinec, Češka republika, e-poštni naslov info@mbtemr-kamini.si, telefon +420 774360045. 

11. 6. Veljavni pravni predpisi so veljavni pravni predpisi, ki urejajo razmerje med stranko in prodajalcem. Ti vključujejo zlasti Zakon št. 89/2012 Coll. , civilni zakonik (v nadaljnjem besedilu: CCC), in v primerih, ko je stranka potrošnik, Zakon št. 634/1992 Coll. , o varstvu potrošnikov. Varstvo osebnih podatkov urejata zlasti Zakon št. 101/2000 Coll. o varstvu osebnih podatkov in Uredba (EU) 2016/679 Parlamenta in Sveta, tako imenovana GDPR. 

11. 7. Na podlagi spremembe Zakona o varstvu potrošnikov, ki je registrirana pod št. 378/2015 Z. z. , vas obveščamo, da lahko potrošniške spore, ki jih kupec in prodajalec ne moreta rešiti v zadovoljstvo kupca, na zahtevo kupca izvensodno obravnava češka trgovinska inšpekcija (www. coi. cz) kot zakonsko določen organ. Pritožbo pri češkem trgovinskem inšpektoratu vloži kupec. Češki trgovinski inšpektorat na podlagi predloženih dokumentov pripravi neodvisno in nezavezujoče strokovno mnenje. Druga možnost za vložitev pritožbe je spletna aplikacija ODR, ki jo najdete na tej povezavi.

V Třinec, 13.07.2023

Marian Blažko-CEO